GUIA DE PRODUCTES I SERVEIS

Contractació al sector públic

Marc legal de la contractació pública

La inclusió de criteris ambientals i socials en la contractació pública està regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i ha de respectar els principis fonamentals de lliure comerç, com la lliure competència, establerts al Tractat de la Unió Europea.

A nivell europeu, des del 2014 hi ha una nova normativa, que marca el present i futur de la Contratació i Compra Pública Verda, substituint les Directives de l’any 2004, són les noves directives de contractació:

 

A nivell estatal, fins l'aprovació d'una nova llei de contractes que reculli les noves directives, segueix vigent el Reial Decret Legislatiu 3/2011, del TRLCSP, tot i que, com ja s'han manifestat diveresos organs jurídics, les directives són vigents i poden ser subjecte d'aplicació directa en tots aquells aspectes enque no entrin en contradicció amb el TRLCSP.

Per aquest motiu, en el cas de les administracions públiques, els aspectes ambientals inclosos en les diferents categories de productes i serveis d'aquest a web han de traduir-se en clàusules o criteris a incorporar en els pocessos de compra i contractació.

De forma general, els criteris ambientals es poden incloure en els diferents apartats dels plecs de condicions dels concursos públics: objecte del contracte, solvència ambiental, especificacions tècniques, criteris d'adjudicació i clàusules d'execució del contracte, d'acord amb el que estableix la normativa i el marc legal de contractació.

Cal tenir especialment presents les restriccions pel que fa l'ús dels sistemes de gestió ambiental i les ecoetiquetes:

ECOETIQUETES

  • Les ecoetiquetes no poden ser exigides com a tals, sinó només poder ser utilitzades com a mitjà d'acreditació dels criteris ambientals definits.
  • Els criteris han d'estar sempre relacionats directament amb l'objecte de contracte i mai es poden incorporar aspectes generals de gestió de l'empresa

 

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

  • Si els criteris de gestió ambiental són rellevants s'han d'explicitar com a criteris d'execució del contracte
  • Si els criteris de gestió són tan rellevants que requereixen que l'empresa disposi dels procediments adequats, aquests han de considerar-se com a criteris de solvència, i per tant excloents

 

 Gràcies a la Reserva Social prevista a la Llei 27/2002 sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral de la Generalitat de Catalunya, les administracions públiques catalanes disposen d'un marc legal que els permet contractar Empreses d'Inserció o Centres Especials de Treball per el subministrament de determinats productes o l'execució d'alguns serveis.

 

Més informació

Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, núm. 16-18, 08040 Barcelona
Realització: Direcció de Serveis Ambientals-AMB