GUIA DE PRODUCTES I SERVEIS

Contractació al sector privat

Marc legal de contractació privada

El sector privat no està sotmès a la llei de contractació pública, i per tant disposa de més flexibilitat per a la introducció de criteris ambientals i socials en la redacció dels seus contractes.

D'aquesta manera, una empresa privada pot adquirir productes amb els requeriments ambientals o ecoetiquetes que desitgi, així com contractar empreses amb sistemes de gestió ambiental certificats o empreses amb fins socials.

La contractació responsable és una eina per tal que les empreses donin compliment a la seva política ambiental (per exemple, en relació amb els seus proveïdors), al seu  sistema de gestió ambiental o a la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). A més a més, a nivell privat existeixen nombroses i diverses iniciatives sectorials, tant locals com internacionals, que fomenten la inclusió de criteris de sostenibilitat en les empreses, incloent les seves cadenes de subministrament.

 

Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, núm. 16-18, 08040 Barcelona
Realització: Direcció de Serveis Ambientals-AMB